Statut - jestem

Przejdź do treści

Menu główne:

STATUT STOWARZYSZENIA
NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
„JESTEM”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie ustanowione niniejszym statutem przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „JESTEM” i zwane jest w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem.”

§ 2.

1. „Stowarzyszenie” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.104 ze zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
2. „Stowarzyszenie” posiada osobowość prawną.
3. „Stowarzyszenie” powołuje się na czas nieokreślony.
4. Podstawowym terenem działania „Stowarzyszenia” jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Teren działania może być rozszerzony na inne kraje Europy na podstawie stosownych porozumień międzynarodowych, bez konieczności zmian niniejszego statutu.
6. Siedzibą „Stowarzyszenia” jest miasto Lubliniec.
7. „Stowarzyszenie” nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 3.

1. „Stowarzyszenie” może używać pieczęci oraz oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. „Stowarzyszenie” ma prawo należeć do organizacji międzynarodowych o podobnym profilu działania, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 4.

1. Działalność „Stowarzyszenia” opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków.
2. „Stowarzyszenie” dla prowadzenia swej działalności korzysta ze środków zebranych ze składek członkowskich swoich członków oraz środków uzyskanych od jednostek patronackich, sponsorujących i darowizn, a cały uzyskany dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych.
3. „Stowarzyszenie” może prowadzi działalność odpłatną.

ROZDZIAŁ II

CELE STOWARZYSZENIA

§ 5.

Celem „Stowarzyszenia” jest:
1. Wspieranie działalności szkół i placówek zajmujących się dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.
2. Stwarzanie warunków do rozwoju psychoruchowego oraz społecznego dzieci i młodzieży.
3. Wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny dotkniętej niepełnosprawnością dziecka.
4. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
5. Edukacja dorosłych w zakresie wiedzy o rozwoju, potrzebach i wychowaniu dzieci i młodzieży oraz doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.
6. Prowadzenie działalności propagującej w środowisku niepełnosprawnych kulturę, sztukę i ochronę tradycji oraz edukację ekologiczną
7. Stwarzanie możliwości rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
8. Prowadzenie działalności przeciwdziałającej patologii społecznej.
9. Prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
10. Propagowanie działań krajoznawczych oraz umożliwianie wypoczynku dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej.
11. Podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

§ 6.

„Stowarzyszenie” osiąga swoje cele poprzez:
1. Tworzenie i realizowanie na terenie placówek wychowawczo – oświatowych autorskich programów profilaktycznych i edukacyjnych.
2. Organizowanie pogadanek, prelekcji i różnych form wzajemnego wspierania.
3. Inicjowanie i organizowanie seminariów i konferencji dla osób zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, celem wymiany doświadczeń i doskonalenia umiejętności zawodowych.
4. Organizowanie odpowiedniego sprzętu dydaktyczno – rehabilitacyjnego dla szkół i placówek działających na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
5. Pozyskiwanie profesjonalnych umiejętności osób zajmujących się edukacją, wychowaniem i pomaganiem.
6. Szkolenie członków „Stowarzyszenia”
7. Integrowanie członków „Stowarzyszenia” poprzez aktywną działalność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§ 7.

Członkowie „Stowarzyszenia” dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych
Członkiem zwyczajnym „Stowarzyszenia” może być każda osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, a także obcokrajowiec posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli złoży pisemną deklarację o wstąpieniu do Stowarzyszenia, będzie przestrzegał postanowień statutu oraz będzie opłacał składki członkowskie.

§ 8.

Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Uczestniczenia z głosem stanowiącym w zebraniach Walnego Zebrania Członków,
2. Biernego i czynnego prawa wyborczego do władz „Stowarzyszenia” ,
3. Zgłaszania wniosków i postulatów do władz „Stowarzyszenia” dotyczących jego działalności,
4. Korzystania z pomocy „Stowarzyszenia”,
5. Korzystania z urządzeń wspólnych „Stowarzyszenia” w ustalonym zakresie ich działania,
6. Wnioskowania o objecie ochroną prawną w sprawach wynikających z celów „Stowarzyszenia” w granicach ustalonych przepisami prawa.

§ 9.

Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych „Stowarzyszenia”.
2. Przestrzegania postanowień statutu, uchwał władz „Stowarzyszenia” oraz jego regulaminu.
3. Regularnego opłacenia składek członkowskich.
4. Przestrzegania solidarności koleżeńskiej i dyscypliny organizacyjnej.
5. Dbania o dobre imię „Stowarzyszenia” oraz promowanie jego pozytywnego wizerunku w społeczeństwie poprzez ukazywanie i realizowanie zasad etycznych w teorii i praktyce.

§ 10.

Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:
1. Śmierci członka
2. Dobrowolnego wystąpienia członka ze „Stowarzyszenia”
3. Skreślenia członka z listy członków „Stowarzyszenia” z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy kolejno po sobie następujących, po uprzednim pisemnym wezwaniu,
4. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, uchwał władz „Stowarzyszenia”, regulaminów „Stowarzyszenia” lub z powodu działania członka na szkodę „Stowarzyszenia”.

§ 11.

1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków „Stowarzyszenia” podejmuje Zarząd „Stowarzyszenia”.
2. Członkowie założyciele stają się członkami „Stowarzyszenia” z chwilą wpisu „Stowarzyszenia” do rejestru.
3. Od decyzji Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków służy prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

§ 12.

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością „Stowarzyszenia”, która zadeklaruje stałą lub okresową pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną i zostanie przyjęta w poczet członków „Stowarzyszenia” przez jego Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający posiada prawa określone w §8 pkt. 3,4,5 i 6 oraz prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
3. Członkostwo członka wspierającego ustaje w przypadku:
3.1. Dobrowolnego wystąpienia członka ze „Stowarzyszenia” zgłoszonego Zarządowi na piśmie.
3.2. Skreślenia z listy członków „Stowarzyszenia” na podstawie uchwały Zarządu w związku ze zmianą działalności lub utratą osobowości prawnej.

§ 13.

1. Od uchwał Zarządu podjętych w sprawach skreślenia z listy członków i wykluczenia ze „Stowarzyszenia” służy członkowi zwyczajnemu i członkowi wspierającemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu „Stowarzyszenia” w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o skreśleniu lub wykluczeniu go ze „Stowarzyszenia”.
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w powyższej sprawie jest ostateczna.

§ 14.

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która w szczególny sposób przyczyniła się do realizacji statusowych zadań i rozwoju „Stowarzyszenia”.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek jego Zarządu.
3. Członek honorowy może brać udział w Walnym Zebraniu Członków „Stowarzyszenia” z głosem doradczym, a ponadto zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 15.

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd „Stowarzyszenia”
3. Komisja Rewizyjna

§ 16.

1. Najwyższą władzą „Stowarzyszenia” jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd „Stowarzyszenia”, przy czym termin, miejsce oraz porządek dzienny obrad Walnego Zebrania Członków powinny być podane do wiadomości członkom „Stowarzyszenia”, nie później niż na 14 dni przed datą zebrania (decyduje data stempla pocztowego).
3. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym:
1.1. Członkowie Wspierający „Stowarzyszenie”.
1.2. Członkowie Honorowi „Stowarzyszenia”.
1.3. Osoby zaproszone przez Zarząd „Stowarzyszenia”.

§ 17.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane raz w roku do końca półrocza.
2. Nadzwyczajne Zebranie Członków może być zwoływane:
2.1. Przez Zarząd na podstawie uchwały.
2.2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
2.3. Na żądanie, co najmniej 1/3 członków „Stowarzyszenia”.
2.4. Na żądanie organu sprawującego nadzór nad „Stowarzyszeniem”.

§ 18.

Przedmiotem obrad Walnego Zebrania członków mogą być tylko sprawy objęte porządkiem dziennym obrad, a przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków tylko sprawy, dla których zostało ono zwołane.

§ 19.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania „Stowarzyszenia”.
2. Uchwalenie programu działania „Stowarzyszenia”.
3. Uchwalenie regulaminu działania „Stowarzyszenia”.
4. Wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
5. Analiza i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności „Stowarzyszenia” oraz udzielanie lub nieudzielanie skwitowania ustępującemu Zarządowi.
6. Podejmowanie uchwał w sprawach określenia wysokości składek członkowskich.
7. Nadawanie tytułu członka honorowego „Stowarzyszenia”.
8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
9. Zatwierdzanie uchwał dotyczących planów działalności „Stowarzyszenia” na kolejny rok.
10. Powoływanie komisji likwidacyjnej w przypadku likwidacji „Stowarzyszenia”.
11. Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących przeznaczenia majątku zlikwidowanego „Stowarzyszenia”.

§ 20.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków „Stowarzyszenia” i wiążą wszystkich członków „Stowarzyszenia”.

§ 21.

1. Zarząd jest najwyższą władzą wykonawczą„Stowarzyszenia” w okresie między Walnymi Zebraniami .
2. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym ,chyba że za tajnym głosowaniem opowie się, co najmniej połowa członków biorąca udział w głosowaniu.

§ 22.

Zarząd „Stowarzyszenia” składa się z Prezesa, Wiceprezesa i 3 członków spośród których wybiera się Sekretarza i Skarbnika.

§ 23.

Prezes Zarządu jest jednocześnie Prezesem „Stowarzyszenia”.

§ 24.

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na trzy miesiące.

§ 25.

W przypadku zdekompletowania składu Zarządu w czasie jego kadencji może on uzupełnić swój skład, nie więcej jednak o 2 członków .

KOMPETENCJE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

§ 26.

Do kompetencji Zarządu „Stowarzyszenia” należy w szczególności:
1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwalanie rocznych planów pracy, budżetu i regulaminów.
3. Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków.
4. Przedkładanie rocznych sprawozdań z działalności „Stowarzyszenia” Walnemu Zebraniu Członków.
5. Kierowanie bieżącą działalnością „Stowarzyszenia”.
6. Przyjmowanie członków oraz prowadzenie rejestru członków.
7. Reprezentowanie „Stowarzyszenia” na zewnątrz.
8. Wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych dla wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania.
9. Rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§ 27.

Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

§ 28.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy składu Zarządu. Przy równej ilości „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA - JEJ SKŁAD I KOMPETENCJE

§ 29.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, spośród których Komisja wybiera Przewodniczącego.
2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
3. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków w sposób jawny, chyba, że za tajnym głosowaniem opowie się co najmniej połowa członków biorących udział w głosowaniu.
4. W przypadku zdekompletowania Komisji w czasie jej kadencji, może ona uzupełnić swój skład, nie więcej jednak jak o 2 członków .

§ 30.

1. Do szczególnych zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1.1. Kontrola działalności gospodarczo – finansowej „Stowarzyszenia”.
1.2. Zatwierdzanie bilansu rocznego i składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosku o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium (skwitowania) Zarządowi „Stowarzyszenia”.
1.3. Inicjatywa zwoływania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Zarządu.
1.4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
2.1. Pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.
2.2. Być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
2.3. Otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 31.

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

§ 32.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 33.

Majątek „Stowarzyszenia” stanowią:
1. Nieruchomości i rzeczy ruchome stanowiące własność „Stowarzyszenia”.
2. Fundusze „Stowarzyszenia”, na które składają się:
2.1. Dotacje, darowizny, subwencje,
2.2. Wpływy ze składek członkowskich,
2.3. Wynagrodzenia z tytułu prowadzenia przez „Stowarzyszenie” imprez, spotkań itp.

§ 34.

1. „Stowarzyszenie” deklaruje się sprostać warunkom do otrzymywania dotacji państwowych, jednostek samorządowych i organizacji międzynarodowych.
2. „Stowarzyszenie” prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.

§ 35.

„Stowarzyszenie” reprezentuje Zarząd. Do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań o charakterze majątkowym, wymagane jest łączne działanie 2 członków Zarządu.

§ 36.

Fundusze Stowarzyszenia wymienione w §33. pkt 2, służą realizacji zadań statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy członków „Stowarzyszenia”, a zwłaszcza:
1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem „Stowarzyszenia” w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Zabrania się przekazywania majątku „Stowarzyszenia” na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Zabrania się wykorzystania majątku „Stowarzyszenia” na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie „Stowarzyszenia”, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 37.

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawnych.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację Stowarzyszenia.
3. Zastrzega się przekazanie majątku Stowarzyszenia organizacjom nie nastawionym na zysk, charytatywnym o celach zbliżonych do celów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38.

1. Uchwały w sprawie zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów 2/3 członków Stowarzyszenia.
2. Pozostałe uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków.
3. W razie braku kworum w wyznaczonym terminie, drugi termin głosowania można wyznaczyć w tym samym dniu.
4. W drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na kworum i wiążą wszystkich członków Stowarzyszenia.
5. Niniejszy Statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie w dniu 20.06.2003 r. w Lublińcu.
6. Zmiany w niniejszym statucie zostały dokonane na Walnym Zebraniu Członków w dniu 09.12.2003 r.
7. Niniejszy Statut uzyskał wpis do KRS pod numerem 0000170826 w dniu 22.08.2003 r i z tym dniem Stowarzyszenie uzyskało osobowość prawną.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego